பாட்டி…!

பாட்டி…!

“ஸ்ரீதி ..! என்னடி பண்ணிண்டிருக்கே?  கூப்பிடறது காதிலே விழலே?  ” பாட்டியின் குரல் நன்றாய் கேட்டது… ஆனால் இவளுக்கு பதில் சொல்ல விருப்பம் இல்லாதது போல்   சுவரின் மீது எதையோப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள்.. “பாவனா… என்னடி...

More

Letter To My Daughter

Letter To My Daughter

Dear Daughter, You were exactly 7 months four day old when I started going to work leaving you with a nanny. It has been over a month now but I still feel the separation anxiety and my heart bleeds when you look at me with varied expectations...

More