சென்னையில் சிறந்த மகப்பேறு மருத்துவமனைகள்

சென்னையில் சிறந்த மகப்பேறு மருத்துவமனைகள்

ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் வரப்பிரசாதம் கர்ப்ப காலமாகும். தாய்மை உணர்வு என்பது மகத்தானது. என்றாலும், எந்த ஒரு பெண்ணிற்கும் தன் பிரசவ நேரத்தைக் குறித்த பயம் என்பது மனதில் இருக்கும் என்பது முற்றிலும் உண்மை.  தன் தாய்,  சகோதரி மற்றும் தோழியிடம் அவர்களின்...

More

Best Pregnancy Books in India

Best Pregnancy Books in India

Pregnancy has always fascinated every woman with a feeling of awe and surprise. But, it is when you actually arrive at that stage yourself that you get to know the in and out of this wonderful period. The psychological, emotional and physical...

More

Getting Pregnant After 30

Getting Pregnant After 30

Motherhood – there’s no bigger bliss known to a woman! Motherhood symbolizes warmth, patience, care, sacrifice and immeasurable love. You may associate these adjectives and more to a mother. When a woman chooses to embrace motherhood, she dives...

More

How To Treat Thyroid During Pregnancy

How To Treat Thyroid During Pregnancy

The thyroid is a small butterfly-shaped gland located inside the neck. It is responsible to produce hormones for the well functioning of the body. Misfunction of this gland will result in hypothyroidism or hyperthyroidism. Thyroid during...

More

How To Get A Baby

How To Get A Baby

I am blessed with a beautiful “Daughter”. My husband & my family yearned for a daughter and the birth of a little angel called for a grand celebration! You may be surprised to know that atleast 25% of the parents today wish for a girl child...

More

Vaginal Discharge During Pregnancy

Vaginal Discharge During Pregnancy

When you conceive, your body undergoes a plethora of change during pregnancy. While it is wonderful see your baby grow in your womb and the changes that occur to support your baby, it may be sometimes confusing to distinguish which change is...

More

Getting Pregnant In Your 20s, 30s & 40s

Getting Pregnant In Your 20s, 30s & 40s

The “Modern Mommy” considers the 30’s as the perfect time to step into “motherhood”. You are settled with a good job and are mentally more matured to embark into parenthood – as tedious a task it can get. This blog is about Getting Pregnant In...

More

Body Care

  1. Periods and Menstruation cycle
  2. Normal vs C-section delivery
  3. How to identify false labor
  4. Best Speciality Hospitals in India

During Pregnancy, Body Care is very critical for the overall well being of the mother and the baby. From the day her pregnancy is confirmed till the date of delivery, she is loaded with suggestions and advice from all sources possible to keep her well prepared for the D-day. But, also there are some misconceptions about Pregnancy and Normal delivery which are listed out in our blog titled Pregnancy and Normal Delivery. Also learn what facilitates Normal Delivery and other situations which do not favor a Normal Delivery, but a C-section delivery. “Period”: The state of endless headaches, body ache, nausea, head rushes, awkward postures, laziness, cramps, and a fake smile on your face to shield the inhibition & discomfort a woman experiences recurrently every month. However, some sympathetic men of the male-chauvinistic society have started accepting the difficulties of menstruation. Elating all the female employees, Culture Machine & GoZoop are two Indian organizations who have grabbed eyeballs by granting a paid leave on the first day of your period to all the female employees. Learn more about it in our blog post Some People are getting rewarded for Bleeding – “Period” . Guess, who and why? Most pregnant mothers experience what are called the notorious ‘Braxton Hicks’ contractions during their 30th week of pregnancy. Although they cause you discomfort, these contractions are your body’s way of warming up for the main event. Not all women experience false contractions during pregnancy; some undergo true labor pain directly on their big day with nothing to prepare them for it. Learn how to identify them in our blog post How to identify false labor after the 30th week of pregnancy. If you are looking out for Speciality Hospitals in the field of Gynecology, then we are prepared with our list, which we have prepared after our bit of research. Best Speciality Hospitals in India.

Click Here To Translate »